Polityka prywatności
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: gibmeble.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: GiB MEBLE Gandecki i Berski Sp. J.
   Mianowice 7A, 63-600 Kępno
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: gibmeble@pro.onet.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w
   Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Obsługa zapytań przez formularz
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów
    Operatora.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
   Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
   użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
  2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829
   Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
   Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632,
   NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
  3. Pod adresem https://hekko.plmożesz dowiedzieć się więcej o hostingu i
   sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
  4. Firma hostingowa:
   • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
    bezpieczeństwa),
   • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy
    gaśnicze),
   • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np.
    podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
   • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu,
    monitoring),
   • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów
    systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy
    klimatyzacji),
   • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności
    (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
   • powołała Inspektora Ochrony Danych.
  5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.
   Zapisowi mogą podlegać:

   • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
    przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • informacje o adresie IP,
   • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory
    na stronie,
   • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez
    Operatora.
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
   1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli
    będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
    Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

    • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
     działania strony
   2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania
    związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W
    odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
   3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
    • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • oraz przenoszenia danych.
   4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec
    przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
    Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku
    istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów,
    praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa.
   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
   7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
    w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
    Administratora marketingu bezpośredniego.
   8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
    Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one
   podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z
   adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia
   się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu
   dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
   Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu
   administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą
   w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
   informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
   informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może
   przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
   https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania
   użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego
   śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do
   operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook
   Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku
   na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych
   danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
   użytkownika.
  4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz
   nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora
   usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają
   wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące
   przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na
   otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 8. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
   przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
   internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
   przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
   nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
    każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
   „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
   urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
   oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
   Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
   Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
   dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
   dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
   Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
   pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
   internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również
   przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc.
   z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
   że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
   utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
   korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i
   postępuj zgodnie z instrukcjami:

  3. Urządzenia mobilne: